دریفت ها و مانورهایی که باعث حادثه میشوند!

0
164

بسیاری از مواقع دریفت ها و کارهای نمایشی که رانندگان انجام میدهند بسیار زیبا و خوشایند بوده و باعث هیجان و شادی راننده و بینندگان میگردند. اما گاهی مواقع این حرکات و هیجان ها, بخصوص اگر توسط افراد غیر حرفه ای انجام شوند نتایج بدی را دربر خواهند داشت که با هم بعضی از این حوادث و وقایع را با هم تماشا میکنیم.