تصادف و واژ گون شدن خودروها در مسابقات رالی

0
44

در مسابقات رالی سرعت و دقت بسیار با اهمیت است. به همین خاطر رانندگان باید از مهارت خاصی برخوردار باشند تا بتوانند در عین سرعت رفتن از دقت خاصی نیز برخوردار باشند اما بهترین رانندگان نیز از خطا مستثنی نخواهند بود!

در این ویدیو مجموعه ای از حوادث رانندگی در مسابقات رالی های مختلف را با هم تماشا خواهیم نمود.